Yayınlar

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU BAZI MESLEKLER İÇİN MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ALMA ZORUNLULUĞU GETİRDİ!!!

Resim
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve ekteki listede belirtilen mesleklerde, Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler 9 Nisan 2021 tarihinden itibaren on iki ay sonra çalıştırılamazlar. 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için belge şartı aranmaz. MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ALMA ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MESLEKLER GÖKHAN İNCE SGK Müfettişi Bilirkişi

KOD 29 SORUNU VE İŞTEN ÇIKIŞ KODLARININ UYGULANMASINA YÖNELİK İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK ZİHİN HARİTALARI

Resim
 

SGK KOD-29 SORUNUNA İLİŞKİN GENELGE DEĞİŞİKLİĞİNİ DUYURDU!!!

Resim
  KOD-29 ile İlgili Basın Duyurusu 08.04.2021 Koronavirüs salgınının istihdam üzerindeki olumsuz etkilerinden çalışanlarımızı korumak için 16.04.2020 tarihinden itibaren fesih kısıtı uygulaması getirilmiştir.   İş Kanunu'nun da yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller fesih kısıtı uygulamasının istisnaları arasında sayılmıştır.   Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller görevin kasten ve sürekli ihmali, mazeretsiz işe gelmemek gibi maddelerin yanı sıra cinsel taciz, küfür, hırsızlık, uyuşturucu madde kullanmak gibi halleri de içermektedir. Bu hallerin tamamında iş akdinin feshi durumunda işten ayrılış işlemlerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimleri “29 nolu kod” üzerinden yapılmaktadır.   Birbirinden farklı fesih nedenlerinin tamamının aynı kod (Kod-29) ile bildiriminin çalışma hayatında belirsizliklere yol açtığının görülmesi üzerine SGK genelgesinde yapılan değişiklik ile ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallerin tamamı için ayrı ayrı kodlar belirlenmi

ASGARİ İŞÇİLİK TUTARI HESAPLAMALARINDA KULLANILAN 2021 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

Resim
ASGARİ İŞÇİLİK İNCELEMESİ NEDİR?  Özel nitelikteki inşaat işlerinden, ihale konusu işlerden ve devamlı işyerlerinde yapılan işlerden dolayı söz konusu işlerde çalışan sigortalıların Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilip bildirilmediklerinin, prime esas kazanç ve prim gün sayısı bakımından yeterli bildirimde bulunulup bulunulmadığının araştırılmasıdır.  Asgari işçilik incelemelerinde, bir işin yürütülmesi için gerekli olan en az sigortalı sayısı, sigorta primine esas kazanç tutarı ve çalışma süresi hesaplanmaktadır.  Özel Nitelikteki İnşaat İşyerlerine İlişkin Asgari işçilik tutarı hesaplamalarında yapı yaklaşık birim maliyetleri kullanılmaktadır. ÖZEL NİTELİKTEKİ İNŞAAT İŞYERLERİ İÇİN ASGARİ İŞÇİLİK İNCELEMELERİ Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri SGK tarafından yapılan özel nitelikteki inşaat işyerleri ile ilgili asgari işçilik hesaplamasında kullanılmaktadır.  Hesaplamaya İlişkin Mevzuat Düzenlemesi 5510 Sayılı Kanunun 85 Maddesi İle Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin inci maddesinde

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Resim
Ticaret Bakanlığı, 23 Mart 2021 tarihli ve 31432 sayılı Resmi gazetede 2021/209 sayılı değişiklik tebliğini yayımlandı. KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2021/11)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2021/29) MADDE 1 – 31/12/2020 tarihli ve 31351 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/11)’nin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının” ibaresi “2013/4284 sayılı Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “(2) TAREKS üzerinden yürütülen denetimlerde, ilgili mevzuata, bu Tebliğ hükümlerine ve bu Tebliğe ilişkin uygulamalara aykırı hareket eden kullanıcının yetkisi, fiilin ağırlığına göre belirli bir süre askıya alınır, firmanın denetim başvuruları belirli bir süre ve/veya oranda fiili denetime yönlendiri

Yargı Kararları: Rapor Alarak Tatile Giden İşçinin İş Sözleşmesinin Feshedilmesi Haklı Nedenle Fesihtir. Kıdem ve İhbar Tazminatı Ödenmez.

Resim
  9. Hukuk Dairesi          2018/5003 E.  ,  2021/159 K. "İçtihat Metni" BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ: ... 26. Hukuk Dairesi DAVA TÜRÜ: ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Y A R G I T A Y K A R A R I Davacı İsteminin Özeti: Davacı vekili özetle; davacının 15/09/2003-28/07/2015 tarihleri arasında davalı işyerinde makine operatörü olarak çalıştığını, iş akdine davalı işverenlikçe haksız olarak son verildiğini tazminat ve sair işçilik alacaklarının ödenmediğini ileri sürerek; kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, ücret alacağı, fazla mesai, hafta  tatili , ulusal bayram ve genel  tatil  ücreti alacaklarının faiziyle birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir. Davalı Cevabının Özeti: Davalı vekili özetle; da

YARGI KARARLARI: Müşteriye "Salak" Diyen İşçinin İş Sözleşmesinin Feshedilmesi Haklı Sebeptir. İşçi Kıdem ve İhbar Tazminatına Hak Kazanamaz.

Resim
  9. Hukuk Dairesi 2016/13418 E. , 2020/1813 K.  "İçtihat Metni" MAHKEMESİ:İŞ MAHKEMESİ Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: YARGITAY KARARI A) Davacı İsteminin Özeti: Davacı işten haksız çıkarıldığını iddia ederek kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarının tahsilini talep etmiştir. B) Davalılar Cevabının Özeti: Davalı, feshin haklı nedene dayandığını savunarak davanın reddini talep etmiştir. C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti ve Yargılama Süreci: Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak davanın kabulüne karar verilmiştir. D) Temyiz: Kararı davalı temyiz etmiştir. E) Gerekçe: 1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni ge